Nyheder & Aktiviteter

VORES DNA & VISION

NCLF arbejder for at fremme kvalitet, bæredygtighed og fødevarer med sporbar og troværdig identitet –

Stedbundne ressourcer kan skabe vækst i landområder og være med til at udvikle en bæredygtig fremtid. For os handler bæredygtige fødevarer ikke kun om effektiv fordeling og udnyttelse af ressourcer og respekt for natur, miljø og dyrevelfærd. Det handler også om at smag, kvalitet, social ansvarlighed og økonomi skal kunne bære.

En bæredygtig udvikling kræver nye måder at tænke, lære og arbejde sammen på –

Samtidig skal der være større sammenhæng i og mellem fødevarernes værdikæder og uddannelser, tættere forbindelser mellem land og by og kontakt mellem producenter og forbrugere.

Nye og stærke tværgående broer  –

Vi kobler viden og virkelighed, tænker i helheder og samler de bedste erfaringer og kræfter på området. Vi starter op i Nordvestsjælland. Men virksomheder, videninstitutioner og landområder i hele Norden vil også kunne bruge og få gavn af cases og metoder.

Katalysator for samlet udvikling af bæredygtige produkter og fødevaresystemer –

Uddannelsesinstitutioner, forskere og virksomheder skal have mulighed for at udvikle og udforske nye produkter, systemer og markeder. Derfor etablerer vi en platform med innovative udviklings- og læringsmiljøer med plads til samarbejde og arbejdsfællesskaber.

Mad-Universet

– læring, leg og oplevelser på land og i by

Oplevelser og ny viden om de stedbundne ressourcer og lokale fødevarer i MadUniverset er med til at involvere og engagere forbrugerne i lokal mad og skabe nye markeder. Her kan lokalbefolkning, byboere og turister opleve, købe og lære om de lokale fødevarer på landet og i byen. Det kan fx være på markeder og naturvandringer, i fælleskøkkener og køkkenhaver i Geoparken og under madlavning og højskoleophold.

Mad-Eksperimentariet

– nye produkter, iværksætteri og arbejdsfælleskaber i innovative rammer

Aktiviteter i MadEksperimentariet er med til at fremme virksomhedernes forretningsudvikling, forædling, opskalering, distribution og eksport af lokale fødevarer. Her har virksomheder, iværksættere og entreprenører mulighed for at udvikle og afprøve ideer, processer og teknologi. Fra produktudvikling og nyanvendelse til restproduktion og spin-off-virksomhed.

Mad-Akademiet

I MadAkademiet bliver viden og praksis bragt sammen i nytænkende uddannelsestilbud, og uddannelser uden for området bliver forbundet til de landlige ressourcer og lokale virksomheder. Her kan studerende, madprofessionelle og forskere få praksisnær viden og få kompetencer på området, fordi videndeling, læring og kompetenceudvikling sker i et samspil mellem uddannelsesinstitutioner, vidensmiljøer og virksomheder. Fra grundskole og universitet til landbrug og gastronomi.

HISTORIE

NCLF startede i 2015 som et initiativ mellem Odsherred Erhvervsråd og Odsherred kommune, og i januar 2016 blev der etableret et tværkommunalt samarbejde mellem Odsherred, Holbæk og Kalundborg kommune om realisering af centret. For at sikre Triple Helix samarbejdet i den virkelige verden sidder både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og universiteter med i styregruppen og indgår derudover i en lang række meget praksisbaserede samarbejder og udviklingsprojekter.

Nordisk Center for Lokale Fødevarer er funderet på Triple Helix modellen – (samarbejde mellem forskning, erhvervsliv og det offentlige)som er en af de mest frugtbare veje til innovation og vækst. NCLF implementerer modellen på et meget praksisnært niveau og gør forskning og viden håndgribelig og relevant i forhold til den konkrete erhvervsudvikling, desuden udbygger vi modellen ved at inkludere en vigtig aktør nemlig uddannelsesinstitutioner på alle niveauer, idet vi finder koblingen mellem uddannelse og praksis meget værdifuld ligesom faglig videndeling på tværs af vidensniveauer har vist sig at være af stor værdi for alle parter.

Vores egne erfaringer desuden tyder på, at en af de store barrierer for innovation og udvikling blandt små og mellemstore virksomheder er manglende kobling mellem forskning og erhvervsliv, og NCLF går derfor ind og varetager denne brobyggerfunktion, der understøtter overførsel af forskningsresultater, metoder m.m. til erhvervsudvikling og entreprenørskab.

NCLF - Styregruppe

For økonomiudvalget i de tre kommuner Odsherred, Holbæk og Kalundborg:

  • Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred, formand for styregruppen
  • Søren Kjærsgaard, borgmester i Holbæk
  • Martin Damm, borgmester i Kalundborg

For virksomhederne i de tre kommuner i Odsherred, Holbæk og Kalundborg:

  • Hans Møller Olsen, formand for Lammefjordens Grønsagslaug og Lars Vedsmand, Bestyrelsesformand for Odsherred Erhvervsråd
  • Henrik Nielsen direktør for Restaurant Suri i Holbæk
  • Peter Mejnertsen fra Mejnerts Mølle i Kalundborg

 Øvrige repræsentanter:

  • Forskningsinstitutionerne v. Jon Sundbo professor på Roskilde Universitet
  • Uddannelsesinstitutionerne v. Søren Kühlwein Kristiansen, direktør for Hotel- & Restaurantskolen Kbh
  • Kommunernes administrative ledelse v. Rie Perry, kommunaldirektør i Odsherred kommune
  • Nordisk Center for Lokale Fødevarer v. Berit Nørgaard Olesen, leder af NCLF

MEDARBEJDERE

Vores Adresse

Nordisk Center for Lokale Fødevarer

Rådhusvej 75

DK – 4540 Fårevejle

Jesper Zeihlund

Special Rådgiver

jesper@nclf.dk

Phone +45 51 93 53 63

 

 

Berit Nørgaard

Leder

berit@nclf.dk

Phone +45 60 73 22 11

André Nielsen

Økonomi

andre@nclf.dk

Phone: +45 30 22 43 85

 

Arendse Plesner

Projektleder

arendse@nclf.dk

Phone: +45 29 17 18 38

Hanne Kristiansen

Sekretær

hanne@nclf.dk

Phone +45 51 81 09 84